Се грижиме за она што е заедничко

 
 
 
 

Зошто да изберете станбен управител!?

 
 
 


БАРАТЕ УПРАВИТЕЛ???


 
 
 
arrow
 
 
 
 
 
 

- Вашата зграда сеуште нема управител?!??
- Не сте задоволни од сегашниот управител?!??
- Вашата зграда е темна,нечиста и со нарушени меѓусоседски односи?!??

Oдговорот е едноставен.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секогаш достапни

 
 
 
 
 
 
 
 

На секоја зграда и посветуваме целосно внимание

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брзо реагираме на секое јавување

 
 
 
 
 
 
 
 

Знаеме како со помалку трошоци да постигнеме поголем квалитет на одржувањето

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нашето работење е потполно транспарентно и без скриени трошоци 

 
 
 
 
 
 
 
 

Затоа што имаме искуство, сме стручни и ја сакаме нашата работа

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОБАРАЈТЕ ПОНУДА ОД НАС

 
СТАНБЕН УПРАВИТЕЛ е фирма чија дејност е управување и одржување станбени објекти со обновена лиценца бр.08-233/3 издадена од страна на Регулаторна комисија за домување
 
 
 
 
 
 
 

За оддржување на хигиена во станбен и деловен простор

 
 
 
 
 
 
 

За управување и оддржување на објектот

 
 
 
 
 
 

За хаусмајсторски услуги во станбен и деловен простор

 
 
 
 
 
 
 
 

Управување и оддржување на објектот опфаќа:

 
 • Администрација,сметководствена евиденција по станбена единица и изготвување и достава на книговодствени месечни пресметки(фактури,готови уплатници);плаќање на заеднички трошоци(ел.енергија,паушал за лифт,хигиена и сл); изготвување годишен план и извештај за одржување.
 • Изработка на месечен финансов ...
 •   Прочитај повеќе
 
 
 

Редовен и резервен фонд на објектот опфаќа:

 
 • За редовно одржување на заедничките простории во зградата (лифтови,парно греење, водовод,електрични инсталации) Управителот склучува договор со трето лице кое е лиценцирано за вршење на одредена дејност.Договорот со трето лице се склучува со прибирање на понуди од определен број понудувачи.Изборот ...
 •   Прочитај повеќе
 
 
 

ПРЕСМЕТКА (врз основа на пополнет калкулатор):

 
 • управување и техничко одржување
 • хигиена на заед.простории во зграда
 • месечен сервис на лифт
 • ел.енергија за заеднички простории
 • резервен фонд по m2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За нас | За компанијата

 
 
Работењето на фирмата се заснова на максимална соработка и транспарентност за што СТАНБЕН УПРАВИТЕЛ ДООЕЛ изготвува Договор за заемни односи меѓу сопствениците и Договор за вршење на управувачки работи.За потпишување на Договорот за управувачки услуги потребно е да се согласат 50% плус еден од сопствениците на становите.

Односите меѓу сопствениците на посебните делови и Управителот се уредуваат со Договорот за вршење на управувачки услуги. Овој Договор го потпишуваат Управителот и овластени претставници избрани од мнозинството на сопствениците на посебните делови.Работата на Управителот ја контролира Надзорен Одбор избран и именуван од Собирот на сопственици.
 
 
 
 
 

Барање за понуда

 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 

Општина / населба

 
 
 
 
*
 

Податоци за контакт

 
 
 
*
 
 
 
 
 
Дополнителни услуги кои ги нудиме:

 • Затворање на Заедница на сопственици

 
 
Побарајте испраќање на фактура по мејл
 
 
 
Побарајте промена на мејл или на телефон 6 147 900