ПЛАТИ ОНЛАЈН - ОД 01.10.2021 има провизија за секоја фактура

 
Online плаќање со mkpay.mk
 
 
 

1. Изберете ПЛАТИ ОНЛАЈН.
2. Внесете ја Вашата електронска пошта и проверете го Вашето сандаче за еднократна лозинка (проверете го и junk/spam сандачето).
3. Внесете ја лозинката за еднократна употреба.
4. Изберете Додади нова фактура и одберете Станбен Управител за Примач
5. Внесете Претплатнички број (бројот на Вашата фактура без почетните 4 цифри, без средната црта и без букви) и Краток опис (целиот број на фактура, но исто без средна црта и букви, а доволно е и да напишете Станбен Управител или дтуг опис кој секој месец би се појавувал во описот на трансакциите на Вашата сметка).
6. Изберете јазик.
7. Одберете фактура/и и платете со картичка.
8. За секое наредно логирање внесувате само мејл и лозинка (која ја примате на мејл со секое логирање) и имате за преглед на неплатените фактури. 

09.  Листа на фактури кои ги плаќате е достапен со притискање на копчето со два документи кое се наоѓа до квадратчето каде одбележувате што плаќате (достапни се фактури од 9/2020)
10 Плаќањето на сметките преку Веб порталот www.mkpay.mk е едноставно со најава без претходно креирање на профил и без електронски токен. 

Ве известуваме  дека од 01.10.2021 завршува промотивниот период на  уплати без провизија и МкПеј пoчнува со наплата на
нaдоместок по фактура и тоа: 20 ден. за износ до 600  ден., 25 ден за износ 600-1000 ден. и 2,5 % од износот  на фактурата за износ над 1000 ден.


Доколку сакате преглед на целокупниот долг, испратете ни барање на stanbenupravitel@gmail.com