СИСТЕМОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ MKPAY ВО МОМЕНТОТ НЕ Е ВО ФУНКЦИЈА

Online плаќање со mkpay.mk

  • 1. Изберете ПЛАТИ ОНЛАЈН.

  • 2. Внесете ја Вашата електронска пошта и проверете го Вашето сандаче за еднократна лозинка (проверете го и junk/spam сандачето).

  • 3. Внесете ја лозинката за еднократна употреба.

  • 4. Изберете Додади нова фактура и одберете Станбен Управител за Примач

  • 5. Внесете Претплатнички број (бројот на Вашата фактура без почетните 4 цифри, без средната црта и без букви) и Краток опис (целиот број на фактура, но исто без средна црта и букви, а доволно е и да напишете Станбен Управител или дтуг опис кој секој месец би се појавувал во описот на трансакциите на Вашата сметка).

  • 6. Изберете јазик.

  • 7. Одберете фактура/и и платете со картичка.

  • 8. За секое наредно логирање внесувате само мејл и лозинка (која ја примате на мејл со секое логирање) и имате за преглед на неплатените фактури.

  • 9. Листа на фактури кои ги плаќате е достапен со притискање на копчето со два документи кое се наоѓа до квадратчето каде одбележувате што плаќате (достапни се фактури од 9/2020)

  • 10. Плаќањето на сметките преку Веб порталот www.mkpay.mk е едноставно со најава без претходно креирање на профил и без електронски токен.

МкПеј врши наплата на надоместок по фактура и тоа: 28 ден. за за износи до 600 ден., 35 ден, за износи 600-1000 ден.и 3,5 % од износот на фактурата за износ над 1000 ден.

Доколку сакате преглед на целокупниот долг, испратете ни барање на stanbenupravitel@gmail.com