Партнери (референци) со кои соработува Станбен Управител ДООЕЛ за вршење на својата дејност