Закон за домување 1392228283_external_link

Правилник за нормите и стандардите за домување во станбените згради 1392228283_external_link

Уредба за Mетодологијата за утврдување на вредноста на станот, како и Mетодологијата за утврдување на висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот, постапката за доделување на непрофитни станови, станови за службени потреби, за привремен закуп и закупот на станови за определена намена. 1392228283_external_link

 

Правилник  за  висината  на  износот  за  посебните  делови  во резервниот  фонд,  најниската  вредност  на  истиот,  видот  на  трошоците  за  кои  ќе  се користат  средствата  од  резервниот  фонд,  во  зависност  од  староста  на  објектот,  бројот  на посебните делови во зградата и видот на материјалот од кој е изградена зградата 1392228283_external_link