Пример на транспарентно плаќање на фактурите

uplatnica

Погледнете го примерот за сметководителот правилно да ја регистрира уплатата.